REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UCZNIOWSKICH

1. Szafki są własnością Szkoły (Rady Rodziców) i udostępniane są uczniom odpłatnie wyłącznie na okres roku szkolnego; wynajem szafki na czas krótszy lecz w każdym przypadku do końca roku szkolnego, możliwy jest w przypadku dostępności szafki. Opłata obliczana jest za każdy miesiąc z wyjątkiem lipca i sierpnia.
2. Przy dokonaniu wpłaty uczeń otrzymuje indywidualny kluczyk do szafki (1 szt.), który zobowiązany jest zwrócić w ostatnim dniu roku szkolnego. Zabronione jest wykonywanie kopii kluczyka. W przypadku zagubienia kluczyka zostanie na koszt ucznia wymieniony zamek w szafce. W przypadku zapomnienia kluczyka możliwe jest otwarcie szafki przez Upoważnionego Pracownika Szkoły po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości ucznia. Sytuacje takie nie mogą się powtarzać.
3. Uczeń zobowiązuje się korzystać z szafki zgodnie z jej przeznaczeniem przechowując wyłącznie odzież i przybory szkolne, dbać o czystość wewnątrz i niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki. Zabronione jest przechowywanie w szafce krótkoterminowej żywności (np. kanapek), brudnej, przepoconej odzieży oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych. Szkoła dołoży starań w celu zachowania prywatności szafki, jednakże nie odpowiada za przedmioty pozostawione wewnątrz.
4. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo do otwarcia szafki.
5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu uczeń zobowiązany będzie do opróżnienia szafki i zwrotu kluczyka w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły, a także nie będzie miał prawa do korzystania z szafki w następnym roku szkolnym.

SZAFKI MAŁE
Szafki małe przeznaczone są w pierwszej kolejności dla szóstoklasistów. W przypadku braku zainteresowania ze strony uczniów klas VI są udostępniane pozostałym, zainteresowanym uczniom. Są one bezpłatne. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się w sekretariacie.

Uczeń może korzystać tylko z jednej szafki - albo małej albo dużej.


DOSTĘPNOŚĆ SZAFEK DUŻYCH

 - niedostępne

 

SZAFKI MAŁE  DOSTĘPNE

PODRĘCZNIKI

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 SZKOŁA ZAPEWNIA PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WE WSZYSTKICH KLASACH.
DO INDYWIDUALNEGO ZAKUPU PODRĘCZNIKI DO RELIGII (wykaz poniżej - obrazek)

OPŁATY ZA POSIŁKI

wpłata na konto Szkoły Podstawowej nr 4
09 1240 6452 1111 0010 7469 6876


UWAGA! Proszę przelewać dokładną podaną lub wyliczoną kwotę - nie zaokrąglać w górę!!!
Proszę nie odliczać samemu za niewykorzystane obiady - nadpłata będzie przekazywana na konto!

OBIADY 3,20 zł/dzień
w MARCU
67,20 zł - cały miesiąc


tytułem:
OB MM RR od DD XXX Nazwisko Imię
MM-miesiąc - za MARZEC: 03
RR-rok: 19
DD-dzień: 01 jeśli od 1 III - zawsze najwcześniej od następnego dnia po wpłacie
XXX-numer: dotychczasowy numer na obiad (wrześniowy) - jeśli nieznany lub pierwszy raz - XXX
UWAGA!

JEŚLI OBIADY BEZ KTÓREGOŚ DNIA pomiędzy DD a XXX wpisujemy BEZ NN gdzie NN oznacza dzień tygodnia (PN, WT, SR, CZ, PT)

PRZYKŁADOWY ZAPIS TYTUŁEM:
(za cały miesiąc)
OB 03 19 od 01 XXX Nowakowski Jan

(cały miesiąc bez wtorków)
OB 03 19 od 01 bez WT XXX Nowakowski Jan

HERBATA - 2 zł/mies.
tytułem:
HE MM RR Nazwisko Imię KL
MM-miesiąc - za MARZEC: 03
RR-rok: 19
KL-klasa - cyfrą arabską! np: 3D

przykładowy zapis tytułem:
HE 03 19 Nowakowski Jan 2E

za herbatę można wpłacać do CZERWCA (wpłacając za

4 miesiące od marca do czerwca proszę wpisać 03-06) - opłatę proszę pomnożyć przez ilość miesięcy /razem III-VI 8 zł/  ZDECYDOWANYCH PROSIMY O KORZYSTANIE

Z TEJ OPCJI

przykładowy zapis tytułem:
HE 03-06 19 Nowakowski Jan 2E

WPŁATY NA KONTO PODANE NA GÓRZE STRONY!!!

 

 

MLEKO I PRODUKTY MLECZNE

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/18  ZMIANA DOSTĘPNOŚCI MLEKA - MLEKO I PRODUKTY MLECZNE NATURALNE (NIE-SMAKOWE) BEZPŁATNIE NA ZASADZIE DEKLARACJI WYPEŁNIANEJ PRZEZ RODZICÓW - TAK JAK OWOCE I WARZYWA. PRODUKTY MLECZNE I WARZYWA/OWOCE DOSTĘPNE SĄ DLA UCZNIÓW KLAS I - V. SZCZEGÓŁY NA ZEBRANIACH Z RODZICAMI WE WRZEŚNIU.

WPŁATY NA POMOCE I MATERIAŁY DO ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH na konto:             08 1240 6452 1111 0010 4797 6013

tytułem:

SWIETL MM RR Nazwisko Imię KL
MM-miesiąc - za styczeń: 01
RR-rok: 19
KL-klasa - cyfrą arabską! np: 3D

przykładowy zapis tytułem:
SWIETL 01 19 Nowakowski Jan 2E

można wpłacać do czerwca (wpłacając za poszczególne miesiące proszę wpisać okres - np. za marzec i kwiecień: 03-04) - DEKLAROWANĄ KWOTĘ  proszę pomnożyć przez ilość miesięcy.

przykładowy zapis tytułem:
SWIETL 03-04 19 Nowakowski Jan 2E

OPŁATY ZA PRZEJAZD NA BASEN na konto: 08 1240 6452 1111 0010 4797 6013

tytułem:
BUS MM RR Nazwisko Imię KL
MM-miesiąc - za styczeń: 01
RR-rok: 19
KL-klasa - cyfrą arabską! np: 3D

przykładowy zapis tytułem:
BUS 01 19 Nowakowski Jan 2E

OPŁATY ZA BASEN W WYSOKOŚCI 6 zł x ilość przejazdów klasy (basenów) w miesiącu.

 

W CZERWCU WPŁACAMY WYŁĄCZNIE KWOTĘ WYRÓWNAWCZĄ PODANĄ PRZEZ WYCHOWA-WCĘ


OPŁATY ZA LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ na konto: 08 1240 6452 1111 0010 4797 6013

 

tytułem:

LEGITYMACJA Nazwisko Imię KL

KL-klasa - cyfrą arabską! np: 3D

przykładowy zapis tytułem:
LEGITYMACJA Nowakowski Jan 2E

Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest uczniowi bezpłatnie. Dotyczy także kolejnej legitymacji w przypadku braku miejsca na pieczęć. Za wydanie duplikatu w przypadku zgubienia, zniszczenia itp. - 9 zł.

 

KONTO RADY RODZICÓW

dla wpłat na Radę Rodziców

ZA ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI

oraz za tarcze, koszulki i opaski z nadrukiem tarczy szkolnej

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Santander Bank Polska SA

92 1090 1072 0000 0001 3750 9156


Dokonując wpłaty na RADĘ RODZICÓW proszę wpisać:

składka Imię Nazwisko dziecka Klasa
gdy wpłaty dokonuje skarbnik:
składka grupowa klasy X

SZAFKI UCZNIOWSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafki umożliwiające pozostawienie odzieży i przyborów szkolnych, udostępniane będą zainteresowanym uczniom ODPŁATNIE.
Koszt wynajmu wynosi:

· 4zł miesięcznie czyli 40 zł za cały rok szkolny dla uczniów, którzy korzystają pierwszy rok;

· 2zł/20zł dla uczniów, którzy korzystali cały poprzedni rok szkolny;

· 1zł/10zł dla uczniów, którzy korzystali co najmniej dwa lata szkolne.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem.

Wpłaty w całości przeznaczone zostaną na konserwację szafek i zakup nowych.

 

 

UBEZPIECZENIE

NNW UCZNIÓW

InterRisk - ubezpieczenie EDU PLUS

SKŁADKA 40zł

SUMA UBEZPIECZENIA 12000zł

(zawiera rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu - siatkówki w klasach sportowych i innych z wyjątkiem wymienionych w OWU)

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

TABELA ŚWIADCZEŃ

DRUK ZGŁOSZENIA

SPOSOBY ZGŁOSZENIA, INSTRUKCJA

Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy

Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

Informacje

WPŁATY NA MARZEC

OBIADY ZA CAŁY MIESIĄC - 67,20 zł

HERBATA 2 zł/miesięcznie

(proszę wpłacać do czerwca jednorazowo

OD MARCA - 8 zł)

UWAGA! OD LUTEGO 2019 OPŁATY ZA TARCZĘ SZKOLNĄ (2 zł) TYLKO POPRZEZ WPŁATĘ NA KONTO RADY RODZICÓW!

PLAN LEKCJI DOSTĘPNY JEST WYŁĄCZNIE W E-DZIENNIKU!!!

KOSZULKA (T-SHIRT) BIAŁA

Z NADRUKIEM TARCZY - 10 zł

TARCZA SZKOLNA - 2 zł

GRANATOWA OPASKA NA

RĘKĘ NA RZEP Z NADRUKIEM

TARCZY - 7,50 zł

 

WPŁATA NA KONTO RADA RODZICÓW SP4

92 1090 1072 0000 0001 3750 9156

tytułem:

KOSZULKA NAZWISKO IMIĘ KL

lub OPASKA NAZWISKO IMIĘ KL

Lub TARCZA NAZWISKO IMIĘ KL

Na przykład:

KOSZULKA NOWAK JAN 3E

OPASKA NOWAK JAN 3E

TARCZA NOWAK JAN 3E

PEDAGOG SZKOLNY

DYŻUR DLA RODZICÓW

PONIEDZIAŁEK 15:30 - 17:00

PIĄTEK 7:45 - 9:00