Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy

Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

Edu(R)ewolucja

Edu(R)Ewolucja

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w terminie do 30.06.2021r. Wsparciem objętych zostanie 2627 uczniów oraz 346 nauczycieli z 25 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 (ZS nr 29), Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16 (ZS nr 16), Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 25 (ZS nr 19), Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 40 (ZS nr 24), Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44 (ZS nr 5 MS), Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS nr 32), Szkoła Podstawowa nr 62 (ZSiP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 67.

Uczniowie wezmą udział w:

Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski, programowanie i robotyka,

zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach

Szkoły objęte wsparciem doposaża pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK. W 20 szkołach podstawowych zmodernizowana zostanie sieć LAN.

Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli będzie Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Kontakt:

Wydział Funduszy Europejskich

tel. 52 58 58 091

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:                                            8 381 601,25 P L N

WKŁAD BUDŻETU MIASTA:                                              1 257 240,19 P L N

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA z  EFS:                      7 124 361,06 P L N

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

TERMIN REALIZACJI : 01.03.2019 – 30.06.2021

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Edu(R)Ewolucja”

w Szkole Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa NAUCZYCIELI w Projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0028/18 pn. „Edu(R)Ewolucja”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 25 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2 627 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 346 nauczycieli w terminie do 30.06. 2021 r.

4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

5. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele uczący w szkołach objętych projektem, będący nauczycielami I i/lub II etapu edukacji.

II. Wybór nauczycieli - uczestników/uczestniczek projektu

1. Rekrutację nauczycieli przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.

2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz na stronie internetowej: http://sp4.bydgoszcz.pl/

w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.

3. Wykaz wsparcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4

Szkolenia w zakresie:

· dydaktyki matematyki,

· wykorzystania narzędzie TIK w edukacji,

· programowania i robotyki,

· potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

4. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest:

a) osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Wyzwolenia 4 lub u koordynatora szkolnego.

5. Kryteria formalne:

a. Nauczyciel uczy w szkole podstawowej objętej projektem.

b. Nauczyciel I i/lub II etapu edukacji.

6. Kryteria premiujące:

a. Chęć podniesienia kompetencji – 1 pkt.

b. Nauczyciel posiada rekomendacje Dyrektora szkoła – 1 pkt.

c. Kolejność zgłoszeń.

7. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół wraz z listą podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

8. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4.

9. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

10. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.

III.Postanowienia końcowe

1. Bieżące informacje na temat szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz www.edurewolucja.pl.

2. Za kontakt z uczestnikami projektu w zakresie szkoleń i kursów odpowiada Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli.