Pole tekstowe: Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy
Pole tekstowe: Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

Karta rowerowa

Ogłoszenie

Teoretyczny egzamin na kartę rowerową

poprawkowy i dla nowych chętnych

odbędzie się

dnia 8 października 2018 w sali 207

w godzinach 15.15 - 17.00

Egzamin praktyczny

warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu

dnia 11 października 2018 na stadionie przy Sielskiej

w godzinach 15.00 - 17.00

Kartę rowerową otrzymuje uczeń, który:

- ukończył 10 lat,

- uczestniczył w zajęciach z techniki,

- zdał test pisemny i praktyczny na kartę rowerową,

- dostarczył wypełniony arkusz zaliczeń, do sekretariatu do dnia 5 października 2018

- rodzice wyrazili zgodę na wydanie karty rowerowej,

- dostarczył jedno zdjęcie (format legitymacyjny).

 Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

Arkusz zaliczeń można pobrać u pani Jakutowicz, która również udziela wszelkich informacji.

Ważne przepisy i informacje.

§ 21. 1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
1) teoretycznej – uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;
2) praktycznej – przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
2. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej.

3. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
4. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Osoby, które nie zdadzą egzaminu teoretycznego, będą miały możliwość poprawy
wiosną 2019 r.