Znalezione obrazy dla zapytania widokówka z nad morza

W NASZEJ SZKOLE KONTYNUUJEMY SZKOLENIE KLAS SPORTOWYCH O PROFILU SIATKÓWKI - DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. JESTEŚMY S.O.S.!

 

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI KLUBAMI . MAMY PODPISANIE POROZUMIENIE Z KS PAŁAC W ZAKRESIE SZKOLENIA DZIEWCZĄT

ORAZ Z BKS CHEMIK W ZAKRESIE SZKOLENIA CHŁOPCÓW

PATRON SZKOŁY

 

Pole tekstowe: DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Pole tekstowe:      Kliknij obrazek znajdujący się pod instrukcją (na dole tej strony). Wyświetli się powitalna strona systemu.
       Kliknij przycisk "Zaloguj się", a następnie "Przywracanie dostępu".
       W wyświetlonym oknie w polu edycyjnym wpisz znaki z obrazka widocznego ponad nim. Jeśli zestaw znaków na obrazku jest nieczytelny, możesz wygenerować następny obrazek klikając ikonę "Zmień próbkę". Następnie wprowadź adres e-mail i kliknij przycisk "Wyślij wiadomość".
   Po kliknięciu przycisku "Wyślij wiadomość", jeśli wpisałeś poprawne znaki, wyświetli się następująca informacja, a na podany przez Ciebie adres email zostanie wysłana informacja.
       Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać hasło.
       W oknie "Aktywacja konta" ponownie przepisz znaki z obrazka, wprowadź hasło, którego będziesz używał logując się do e-dziennika. Program podpowie Ci jakie warunki hasło musi spełniać. Po wpisaniu takiego samego hasła w obu polach, kliknij przycisk "Ustaw nowe hasło".
     Po kliknięciu "Ustaw nowe hasło", wyświetli informacja PODSUMOWANIE
  Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

DOSTĘP DO DZIENNIKA

Pole tekstowe: Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy
Pole tekstowe: Szkoła - przyjazna, ciekawa, radosna, twórcza i bezpieczna.

Strona główna

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Wyzwolenia 4

85-790 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 52 34 39 339, 52 34 71 510

Faks: 52 34 39 339, 52 34 71 510

E-mail: sp04@edu.bydgoszcz.pl

Znalezione obrazy dla zapytania polska siatkówka logoZnalezione obrazy dla zapytania siatkarskie ośrodki szkolne logo

REKRUTACJA DO KLASY I - ZAKOŃCZONA!!!

RODZICE 7-LATKÓW Z REJONU SZKOŁY, KTÓRZY NIE ZAPISALI DZIECKA DO KLASY I, PROSZENI SĄ O PILNY KONTAKT

Z SEKRETARIATEM!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mjra Henryka Sucharskiego z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy, z siedzibą, 85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 4, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani i dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie - Prawo Oświatowe z dn. 7 września 1991 r. (z. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

5. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

7. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

8. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

9. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 8 przetwarzane są na podstawie  dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

10. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne, żywieniowe, alergie) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

11. Odbiorcą Państwa danych osobowych są

· osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

· podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

13. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

14. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO

2 WRZEŚNIA 2019 r.

9:00 apel dla klas IV - VIII

11:00 apel dla klas I - III

(10:00 Msza Św. w kościele Św. Jana)

WITAMY NA STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

im. mjra Henryka Sucharskiego

z Oddziałami Sportowymi

w Bydgoszczy

Dziękujemy za pozdrowienia z wakacji!

Wasze widokówki wywieszone są na IIpiętrze!

Informujemy, że ta strona NIE JEST AKTUALIZOWANA!!!

 

 

8

NOWA STRONA SZKOŁY

sp04.edu.bydgoszcz.pl